Sorumluluk Reddi

İstanbul Yağ Sanayi web sitesi sorumluluk reddi, taraflarca bir hukuki ilişkide uygulanabilecek ya da zorunlu hale getirilebilecek hakları ve yükümlülükleri belirlemek ve sınırlandırmak için tasarlanmış olan bir beyandır.

Sorumluluk Reddi

İstanbul Yağ Sanayi web sitesi sorumluluk reddi, taraflarca bir hukuki ilişkide uygulanabilecek ya da zorunlu hale getirilebilecek hakları ve yükümlülükleri belirlemek ve sınırlandırmak için tasarlanmış olan bir beyandır.

Metin, fotoğraflar, grafikler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere her İstanbul Yağ Sanayi web sitesinde kullanılan tüm materyaller teknik hatalar, yazım yanlışlıkları ya da başka tür hatalar ve yanlışlıklar içerebilir. İstanbul Yağ Sanayi, bu tür hatalar ya da yanlışlıklar için sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm İstanbul Yağ Sanayi web sitelerindeki materyaller ve bilgiler, genel bilgi amaçlarıyla ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

İstanbul Yağ Sanayi doğruluk, başlık, ihlal durumunun olmaması konularında garanti veya özel bir amaç için pazarlanabilirlik ya da bu amaca uygun olma konularında zımni garanti dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere açıkça ifade edilmiş biçimde ya da zımni olarak hiçbir garanti vermemektedir. Herhangi bir İstanbul Yağ Sanayi web sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirebileceğiniz eylemlerin sonuçlarından İstanbul Yağ Sanayi’ni sorumlu tutmamayı kabul etmiş sayılırsınız.

Buna ilaveten, İstanbul Yağ Sanayi herhangi bir İstanbul Yağ Sanayi sitesinde yer alan bilgilerin, yazılımın ya da İstanbul Yağ Sanayi web sitelerinden erişilebilen herhangi başka bir materyalin eksiksiz ya da hatasız olduğuna, bilgisayar virüsü veya başka zararlı bileşenler içermediğine dair hiçbir şekilde herhangi bir garanti vermez. İstanbul Yağ Sanayi bu materyaller üzerinde herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. İstanbul Yağ Sanayi materyalleri güncelleme garantisi vermez.

1. Sorumluluk Reddi  Hükümlerimizin Kabulü
Bu belgede toplu şekilde “Hizmetler” olarak atıfta bulunulan İstanbul Yağ Sanayi hizmetlerini ve web sitelerini kullanmanız, size İstanbul Yağ Sanayi tarafından sağlanan Hizmetlerden (ayrı bir yazılı anlaşma kapsamında) yararlanmanız, siz ve İstanbul Yağ Sanayi arasındaki yasal anlaşmanın hükümlerine tabidir.

İstanbul Yağ Sanayi web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederek, görüntüleyerek, erişerek ya da hizmetlerin veya oluşturulan, toplanan, derlenen veya İstanbul Yağ Sanayine gönderilen bilgilerin herhangi birini kullanarak, aşağıdaki Hizmet Hükümleri ve Koşullarına tabi olmayı kabul etmiş sayılırsınız. Hükümlerimize tabi olmak istemezseniz tek seçeneğiniz İstanbul Yağ Sanayi sitelerini ziyaret etmemek, incelememek ya da İstanbul Yağ Sanayi Hizmetlerinden yararlanmamaktır. Bu hükümlerin, siz ve İstanbul Yağ Sanayi arasında bağlayıcı bir yasal anlaşma teşkil ettiğini kabul eder, onaylar ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit eder ve İstanbul Yağ Sanayi’ı kullanmanız nihayetinde bu anlaşmayı kati olarak kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

2. Sorumluluk Reddi Hizmet Koşulları
İstanbul Yağ Sanayinin kendi takdirine göre ve size bildirmeksizin, içinde yer alan herhangi bir bilgiye erişmenizin engellenmesiyle sonuçlansa bile hizmetlerini değiştirme, iyileştirme ya da sonlandırma yetkisi olduğunu kabul eder ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit edersiniz. Buna ilaveten, İstanbul Yağ Sanayinin size iştirakler ya da bağlı teşebbüsler aracılığıyla hizmetler sağlama yetkisi olduğunu kabul eder ve bilginiz dahilinde olduğunu teyit edersiniz.

3. Sorumluluk Reddi Mülkiyet Hakları
İstanbul Yağ Sanayinin tescilli markalar, hizmet markaları ve patentlerinin fikri mülkiyet yasaları ile uluslararası fikri mülkiyet anlaşmalarıyla korunan mülki ve gizli bilgiler içerdiğinin bilginiz dahilinde olduğunu teyit ve kabul edersiniz. İstanbul Yağ Sanayi size içeriğini çevrimdışı, kişisel ve ticari olmayan kullanımlarla görüntüleme ve içeriğinin kısımlarından tek bir kopya alma yetkisi verir. İçeriğimiz yazılı iznimiz olmadan satılamaz, çoğaltılamaz ya da dağıtılamaz. Üçüncü tarafa ait herhangi bir marka, hizmet markası ya da logo ilgili sahiplerinin mülkiyetidir. Burada özel olarak belirtilmeyen diğer haklar saklıdır.

4. Sorumluluk Reddi Anlaşmanın Feshi
Bu anlaşmanın hükümleri, taraflardan biri bildirimde bulunulmaksızın herhangi bir sebeple anlaşmayı feshedene dek geçerliliğini sürdürür. Geçerliliği devam eden hükümler, bu anlaşmanın feshedilmesinden etkilenmez.

5. Sorumluluk Reddi Garanti Reddi
İstanbul Yağ Sanayi kullanımınızın sorumluluğunun tamamen kendinize ait olduğunu, Hizmetlerin “Oldukları gibi” ve “Kullanılabilir” şekilde sunulduğunu kabul eder ve onaylarsınız. İstanbul Yağ Sanayi, İstanbul Yağ Sanayi web sitesinin, bilgilerinin, içeriğinin, materyallerinin ya da ürünlerinin işletiminde herhangi bir açık ya da zımni garanti, onay ya da temsil sağlamaz. Sağlanmayan garantiler arasında, pazarlanabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ve ihlal durumunun olmaması konularında zımni garanti dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere hizmetlere erişimin ya da hizmetlerin kullanılmasının kesintisiz veya hatasız olacağının garantisi ve hizmetteki aksaklıkların düzeltileceği garantisi de bulunmaktadır.

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması
İstanbul Yağ Sanayi’nin ve tüm iştiraklerinin veya bağlı teşebbüslerinin hiçbir durumda doğrudan, dolaylı, kazara, rastlantısal ya da örnek niteliğindeki herhangi bir hasardan sorumlu tutulamayacağını kabul eder ve onaylarsınız. Bunlara, hizmetin bilginin yanlış kullanımından, bu hizmetlerin ya da bilginin kalıcı ya da geçici olarak erişilemez durumda olmasından, herhangi bir bilginin silinmesi ya da kötüye kullanılması veya herhangi bir bilginin ya da içeriğin depolanmasında bir hata yapılmasından kaynaklanan ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kâr kayıpları, işin kesintiye uğraması, iş itibarı ya da iyi niyet kaybı, programlar ile bilgilerin kaybolması ya da diğer manevi kayıplar da dahildir. Yukarıdaki kısıtlama, İstanbul Yağ Sanayi’ne bilgi verilsin ya da verilmesin veya İstanbul Yağ Sanayi bu tür hasarların olasılığının farkında olsun ya da olmasın geçerlidir. Sorumluluğun reddine veya sınırlandırılmasına bağlı ya da kazara hasarlar için izin verilmeyen yargı yetkilerinde, İstanbul Yağ Sanayinin sorumluluğu hukukun izin verdiği en geniş kapsamda kısıtlanmıştır.

7. Yargı yetkisi
Bu anlaşma ya da İstanbul Yağ Sanayi kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir yasal sorunu çözmek için yalnızca İstanbul Yağ Sanayi tarafından belirlenen ülke, devlet, eyalet ya da bölgenin mahkemelerinin kişisel ve münhasır yargı yetkisine uyacağınızı açıkça kabul eder ve onaylarsınız. Yargı yetkisine sahip olan mahkeme anlaşma koşullarının herhangi birinin geçersiz olduğuna hükmederse koşul Hükümlerden kaldırılır ve kalan Hükümler geçerli olmaya devam eder.

8. Anlaşmanın Bütünlüğü
Yukarıdaki Hükümlerin, siz ve İstanbul Yağ Sanayi arasındaki genel anlaşmanın bütünlüğünü teşkil ettiğini kabul eder ve onaylarsınız. Diğer hizmetleri, bağlı Hizmetleri ya da üçüncü taraflara ait içeriği veya materyali kullandığınızda ilave Hükümlere tabi tutulabilirsiniz.

9. Sorumluluk Reddi Hükümlerde Değişiklikler
İstanbul Yağ Sanayi bu Hükümleri kendi takdirine göre ve bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman düzenleme hakkını saklı tutar. Hükümlerimizdeki değişiklikler, yayınlandıkları gün itibariyle yürürlüğe girer ve Hükümlerde yapılan herhangi bir değişiklik sonrasında devam eden İstanbul Yağ Sanayi kullanımınız, anlaşmanızın bunlar tarafından bağlayıcılığı bulunduğu anlamına gelir.